Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PENZIONU VALA

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

 • Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit provozovateli penzionu platný doklad totožnosti.
 • Platba za ubytovací služby musí být provedena bankovním převodem, do pěti pracovních dnů od potvrzení rezervace ze strany poskytovatele.
 • Ubytování je v den příjezdu možné od 14.00 do 18.00 hodin. Po telefonické domluvě je možné sjednat pozdější příjezd.
 • Rezervace ubytování platí v den příjezdu do 18.00 hod, není-li objednávkou sjednáno jinak.
 • Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit. Host obdrží klíč od hl. vchodu, apartmánu, venkovních branek a na vyžádání i klíč od garáže.
 • Pokud dojde k poškození pokoje i jiného zařízení penzionu z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy poškozený škodu zjistil.
 • Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
 • Psi i jiná zvířata mohou být umístěna v prostorách penzionu jen se souhlasem provozovatele penzionu nebo jeho zástupce. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Je přísně zakázáno ponechat zvíře na pokoji bez dozoru.
 • Host nesmí bez souhlasu majitele penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. Není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, masážních strojků, sušičů vlasů apod.).
 • Pro úschovu kol slouží garáž.
 • Host je povinen udržovat pořádek a čistotu, jak v penzionu tak v přilehlém okolí.
 • Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
 • Z bezpečnostních důvodů nesmí host ponechávat děti do 5-ti let věku bez dozoru dospělých v pokoji nebo na zahradě.
 • V době od 22hod do 6.30 hod je host povinen dodržovat noční klid.
 • Host je povinen při odchodu z pokoje vypnout elektrospotřebiče, uzavřít vodovodní baterie, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře penzionu.
 • Při odhlášení z penzionu musí host provozovateli odevzdat klíče od pokoje, branky a hlavního vchodu, případně dálkový ovladač od garáže. V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou včetně klíčové vložky vchodových dveří. Provozovatel penzionu provede kontrolu ubytovacího zařízení. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda připsána v plné výši k úhradě.
 • Host je povinen při ukončení ubytování opustit pokoj do 10 hod. Bez předchozí domluvy se správcem může být při překročení této doby účtován další započatý den.

 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele se vrácení zaplacené částky řídí viz. Ceník . Možná domluva s provozovatelem.

 • Ve všech vnitřních prostorách penzionu je přísný zákaz kouření.
 • Při nedodržení provozního řádu je majitel oprávněn zrušit hostu ubytování s tím, že host uhradí poskytnuté služby.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů. Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!